Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY RAIDEN.NET.PL

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Platformy, prowadzonej przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym raiden.net.pl

Sprzedawcą i właścicielem Platformy jest Marcin Pronobis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAIDEN Marcin Pronobis, z siedzibą we Wrocławiu (50-536) przy ul. Kłodzkiej 15/1; NIP: 8992081588, REGON: 020466993, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
telefonicznie; numer telefonu: +48 0 880 188 777 (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00);
mailowo; adres poczty elektronicznej: biuro@raiden.net.pl (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00);
korespondencyjnie: Żegiestowska 3; 50-542 Wrocław.

DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie przekazywane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (tj. czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie zawiera Umowę Sprzedaży oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin Platformy;

Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem raiden.net.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

Towar – produkt, w szczególności sprzęt elektroniczny, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; szczegółowe właściwości każdego Towaru ustalane są przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem kontaktu mailowego;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, poprzez kontakt mailowy ze Sprzedawcą;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, której istotne warunki, ustalane są indywidualnie przez Klienta i Sprzedawcę poprzez kontakt mailowy; Zamówienia można składać poprzez kontakt pod adresem biuro@raiden.net.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00.

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
1.2. Osoby, które chcą korzystać z Platformy oraz usług Sprzedawcy, zobowiązane są wcześniej zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
1.3. W ramach Platformy dostarczane są również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w postaci interaktywnych formularzy.
1.4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Platformy w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
1.5. W celu korzystania z Platformy po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
1.6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.
1.7. Umowy, w szczególności Umowy Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. ZAMÓWIENIE
2.1. Informacje zawarte w ramach Platformie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2.2. Klient sporządza Zamówienie poprzez kontakt mailowy ze Sprzedawcą. Zamówienie musi zawierać co najmniej następujące informacje: wskazanie przedmiotu Umowy Sprzedaży (Towaru), imię i nazwisko kupującego, adres pod jaki ma być dostarczony Towar, cena oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy, aby być skuteczne. Sposób płatności określa Regulamin. Wybór sposobów dostawy wskazany jest w Regulaminie.
2.3. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach ustalonych ze Sprzedawcą w korespondencji mailowej. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail z którego Klient składa Zamówienie.
2.4. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje poprzez wysyłanie jej na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres.
2.5. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 7 (siedmiu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:
a) płatność przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży;
b) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
2.6. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi, chyba, że Klient zdecydował się na odbiór osobisty.

3. CENY I PŁATNOŚĆ
3.1. Ceny ustalane są przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem kontaktu mailowego. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta wskazanych w wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
3.2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:
21 1140 2004 0000 3302 4714 7302;
b) płatność przy odbiorze.
3.3. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.4. Klient może również zdecydować się na Umowę sprzedaż ratalnej. Aby skorzystać z tej opcji Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo.
3.5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT przesyłanej w formie elektronicznej na adres, z którego zostało złożone Zamówienie. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

4. DOSTAWA
4.1. Zamówienia dostarczane są do krajów Unii Europejskiej.
4.2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać następujące formy dostawy Zamówienia:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;
b) za pośrednictwem Paczkomatu InPost;
c) odbiór osobisty przez Klienta we Wrocławiu, ul. Żegiestowska 3 w Dni Robocze między godz. 9:00 a godz. 17:00.
4.3. Koszt dostawy uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy i opcji dostawy wybranej przez Klienta i wskazanej za pośrednictwem kontaktu mailowego ze Sprzedawcą. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
4.4. Towar nadawany jest pod adres wskazany przez Klienta w wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy.
4.5. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia). Czas dostarczenia Zamówienia poza granice Rzeczpospolitej Polski trwa do 14 (czternastu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).
4.6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

5. REKLAMACJE
5.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
5.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, który jest Konsumentem, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
5.3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: ul. Żegiestowska 3; 50-542 Wrocław. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).
5.4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
5.5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta wiadomością wysłaną na adres podany przez Klienta w reklamacji.
5.6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres elektroniczny Sprzedawcy: biuro@raiden.net.pl.

6. GWARANCJA
6.1. Wybrane Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę.
6.2. W razie takich Towarów, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail skierowanej do Klienta.
6.3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. ZWROTY
7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
7.4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
7.8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
8.2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
8.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji przepisów prawa,
b) realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
c) działań marketingowych Sprzedawcy.
8.4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.
8.5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
8.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 8.3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 8.3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
8.7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
8.8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
8.9. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8.10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
8.11. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8.12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
8.13. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
8.14. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
8.15. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.
8.16. W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies są niewielkimi pakietami informacji zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku
8.17. Klient może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.
8.18. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
8.19. Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
8.20. Platforma wykorzystuje pliki cookies do: utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne), dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne), zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne), tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne), łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne), wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
8.21. Platforma wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika oraz stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
8.22. Każdy Klient może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

9. ZMIANA REGULAMINU
9.1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin wyłącznie z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
9.2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Platformy przez 14 (czternaście) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
9.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
10.2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
10.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w ramach Platformy stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w ramach Platformy w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
10.4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta.
10.5. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.6. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.01.2017 r.
Załączniki:
Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna
Wzór formularza reklamacji
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy